ST 1: Ennstal

 
Ing. Franz Hauser (Betreuer)
Amt der Stmk. Landesregierung, Abt. 15, Referat 1
Tel.: 0316/877-3918
ta.vg.kmts(a)resuah.znarf
 
Christian Petschnik (Betreuer)
Amt der Stmk. Landesregierung, Abt. 15, Referat 1
Tel.: 0316/877-2810
ta.vg.kmts(a)kinhcstep.naitsirhc

 
Johann Pötsch (Sprecher)
VG der Gem. Aigen und Wörschach
Tel.: 03682/24195, 0664/2313606
ta.noa(a)negia.egalnarealk