ST 3: Oberes Murtal

 
Ing. Franz Hauser (Betreuer)
Amt der Stmk. Landesregierung, Abt. 15, Referat 1
Tel.: 0316/877-3918
ta.vg.kmts(a)resuah.znarf
 
Christian Petschnik (Betreuer)
Amt der Stmk. Landesregierung, Abt. 15, Referat 1
Tel.: 0316/877-2810
ta.vg.kmts(a)kinhcstep.naitsirhc

 
Peter Krenn (Sprecher)
ARA-Murau
Tel.: 03532/3796
ta.noa(a)uarum-egalnarealk