ST 4: Mittleres Murtal

 
Ing. Franz Hauser (Betreuer)
Amt der Stmk. Landesregierung, Abt. 15, Referat 1
Tel.: 0316/877-3918
ta.vg.kmts(a)resuah.znarf
 
Christian Petschnik (Betreuer)
Amt der Stmk. Landesregierung, Abt. 15, Referat 1
Tel.: 0316/877-2810
ta.vg.kmts(a)kinhcstep.naitsirhc

Harald Friedl (Sprecher)
Stadtwerke Judenburg AG, Abt. Abwasser/Kläranlage
Tel.: 03572/84340
ta.oc.ekrewtdats(a)ldeirf.h